Bedrock versions:

pe.mc.zhenggangzhao.org

7*24, offical bedrock server.
Java Edition:

pc.mc.zhenggangzhao.org

7*24, 4C 16G server, original offical java server.